Bloghttp://boldis.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.sksk09 Zlatý vek zločinu (boldis)K zločinu inklinujú ľudia bez viery v Boha, chamtiví a leniví so sil­nou náklonnosťou k parazitizmu. Ide o amorálnych ľudí niekedy jednoduchých a inokedy zasa veľmi rafinovaných, od ktorých možno očakávať tie najhoršie zločiny.Tue, 24 Apr 2012 19:01:45 +0200https://boldis.blog.sme.sk/c/297067/09-Zlaty-vek-zlocinu.html?ref=rss08 Sláva, moc a peniaze (boldis)Sláva, moc a peniaze sú tri základné atribúty dominantného jedinca, predovšetkým muža. Úplnej väčšine mužov sa o takýchto pôžitkoch sníva ako psovi o slanine. Takáto úspešnosť u muža je zaujímavá z toho dôvodu, že predovšetkým vzbudzuje veľkú pozornosť opačného pohlavia. Takto úspe­šný muž je ako mucholapka na muchy. Ženy sa na neho len tak lepia a nie­kedy sa má čo pred nimi oháňať.Tue, 24 Apr 2012 18:57:58 +0200https://boldis.blog.sme.sk/c/297066/08-Slava-moc-a-peniaze.html?ref=rss07 Eutanázia a interrupcia (boldis)O smrti sa najľahšie a hlavne nezodpovedne hovorí tým, čo sú zdraví a majú k nej relatívne ďaleko. Podstatne horšie a smutnejšie je, ak to platí o zákonodarných politikoch, ktorí sa neriadia logikou, ale skostnatenými náboženskými predsudkami. Môže za tým byť aj špekulatívny zá­ujem o voličské hlasy určitej časti voličov.Tue, 24 Apr 2012 18:44:25 +0200https://boldis.blog.sme.sk/c/297062/07-Eutanazia-a-interrupcia.html?ref=rss06 Vražda a samovražda (boldis)Tieto dva, na oko celkom príbuzné pojmy sú v skutočnosti od seba veľmi vzdialené. Je to síce historicky vžité, ale logicky nesprávne. Zatiaľ čo vražda je ten najťažší hriech spáchaný niekým voči inému človeku, tak pojem samovražda vôbec žiadnym hriechom nie je. Opak môžu tvrdiť iba ľudia zaťažení náboženskými predsudkami. Oba tieto prípady majú spoločné iba to, že ide o predčasnú smrť.Tue, 24 Apr 2012 18:43:14 +0200https://boldis.blog.sme.sk/c/297061/06-Vrazda-a-samovrazda.html?ref=rss05 Vina a trest (boldis)Človek je tvor tvorivo mysliaci, čo ho priviedlo k organizovanému spoločenskému životu a v konečnom dôsledku aj k svetovláde nad ostat­nou živou i neživou prírodou. Spoločenský spôsob života samozrejme predpokladá nejaké pravidlá, ktoré majú byť zdrojom harmonického spo­lunažívania. Jedná sa o rôzne prikázania, nariadenia a zákony, ktorých pôvodcami môžu byť svetské i náboženské inštitúcie. Tie vzhľadom na ľudskú nedokonalosť, alebo účelovosť môžu uvádzať do života aj zákony spoločensky škodlivé či deravé.Tue, 24 Apr 2012 18:41:05 +0200https://boldis.blog.sme.sk/c/297060/05-Vina-a-trest.html?ref=rss04 Dobro a zlo (boldis)Dobro a zlo sú dve navzájom protichodne polarizované životné kate­górie, ktorých ideoví predstavitelia sú Boh a Diabol v náboženskom po­nímaní. Morálny priestor medzi týmito dvomi krajnosťami je vyhradený človeku. Pre lepšiu obrazotvornosť možno použiť prirovnanie k tekutým náterovým farbám, kde biela predstavuje Boha ako symbol absolútnej či­stoty a čierna predstavuje Diabla ako reprezentanta čistého zla.Tue, 24 Apr 2012 15:27:16 +0200https://boldis.blog.sme.sk/c/297049/04-Dobro-a-zlo.html?ref=rss03 Pôvod človeka (boldis)Jedným z hnacích motorov ľudského pokroku je zvedavosť. A tak si člo­vek už od dávna kladie otázky a hľadá odpovede. K správnym odpovediam takmer vždy predchádzajú úvahy vyúsťujúce do hypotéz. Tie samozrejme odzrkadľujú rozumovú úroveň doby a pohybujú sa vždy v oblasti viery. Vieru môžeme považovať za inšpiráciu vedy, lebo bola a stále je a aj bude predchodkyňou vedeckého poznania. Viera sama o sebe nemôže byť nositeľom žia­dneho pokroku. To je aj dôvod prečo sa jej človek chce čo najskôr zbaviť a prepracovať sa k vedeckému poznaniu.Tue, 24 Apr 2012 15:25:56 +0200https://boldis.blog.sme.sk/c/297048/03-Povod-cloveka.html?ref=rssExistuje Boh? (boldis)Na jednoduchú otázku je aj jednoduchá, univerzálna a jedine správna odpoveď, ktorá znie NEVIEM. Táto odpoveď je rovnaká tak pre ateistu, ako aj pre nejakého vrcholného predstaviteľa hociktorej náboženskej organizácie. Obe tieto reprezentatívne strany môžu používať tie naj­rozmanitejšie argumentácie za, alebo proti. Žiadny z takýchto argumen­tov nemôže byť považovaný za dôkaz existencie či neexistencie Boha. Vždy ide iba o snahu a subjektívny názor smerujúci k obhajobe vlastnej VIERY.Tue, 24 Apr 2012 15:21:53 +0200https://boldis.blog.sme.sk/c/297047/Existuje-Boh.html?ref=rss